Podmínky použití

Vlastníkem a provozovatelem webu je společnost Xella CZ, s.r.o. Uživatelem je návštěvník webu www.ytong-dum.cz. Webem se pro účely těchto Pravidel rozumí internetové stránky přístupné z adresy http://www.ytong-dum.cz (dále jen „ web“). Účelem webu je poskytnou uživatelům informace v oblasti přípravy realizace stavby.

Odpovědnost Provozovatele za obsah webu

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit a upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění. Vyloučení odpovědnosti Provozovatele – Provozovatel ve vztahu k obsahu a informacím nezodpovídá za:

 • obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Provozovatele.
 • reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Webu Provozovatele.
 • obsah sdělení, která si mezi sebou vyměňují Uživatelé Webu prostřednictvím Webu.

Užívání Uživatelem

Uživatel se zavazuje, že při používání tohoto Webu se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.
Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 • užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti Webu jinak než pro vlastní potřebu tj. zejména nebude nad rámec své potřeby kopírovat, stahovat a šířit obsah stránek Webu.
 • zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek Webu.
 • zasahovat do bezpečnosti tohoto Webu,
 • zasahovat jiným Uživatelům do užívání tohoto Webu a jakýmkoli způsobem jim v užití Webu bránit.
 • využívat Web pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv.
 • zasílat na tento Web zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy.
 • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů.
 • pokoušet se získat přístup ke stránkám tohoto Webu, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti.
 • šířit na stránkách tohoto Webu jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České repub liky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům Provozovatele. Zejména se zavazuje nešířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály, materiály které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy pohlaví a které propagují násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání.“

Závěrečná ustanovení

Uživatel dává najevo svůj souhlas s pravidly – přístupem a používáním Webu.